Privecy-Statement

Die Grevelinger Musikanten, hierna te noemen DGM,  gevestigd aan Fr.v. Borselenstraat 26

3244 XE  Nieuwe Tonge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Die Grevelinger Musikanten

Frank van Borselenstraat 26

3244 XE  Nieuwe Tonge

Tel.:  0187-651748

J. Bruggeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Die Grevelinger Musikanten.

Hij is te bereiken via info@diegrevelingermusikanten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Die Grevelinger Musikanten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Die Grevelinger Musikanten verwerkt geen bijzondere/gevoelige persoonsgegevens van de leden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

DGM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over activiteiten die van belang zijn om de vereniging in stand te houden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

DGM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DGM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

DGM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:

              Zolang als nodig is.

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Personalia

              Zolang als nodig is 

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Adres                                         

Zolang als nodig is

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Woonplaats

 Zolang als nodig is

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Email

              Zolang als nodig is >

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Telefoonnummer(s)

              Zolang als nodig is >

Reden: totdat u aan uw verplichtingen jegens DGM hebt voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden.

DGM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een overkoepelende organisatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DGM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diegrevelingermusikanten.nL

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DGM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

DGM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@diegrevelingermusikanten.nl